biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8

Załatw sprawę

 

Wykaz spraw i sposób ich załatwienia

Narodziny, małżeństwa, zgony
Dowody osobiste
Meldunki
Mieszkania
Nieruchomości
Działalność gospodarcza
Zezwolenia alkoholowe
Podatki i opłaty lokalne
Zwierzęta
Drzewa i krzewy
Drogi gminne
Ochrona środowiska
Turystyka
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 


 

Narodziny, małżeństwa, zgony

Dowody osobiste

Sankcje za niedopełnienie obowiązku wymiany
dowodu osobistego
Odnosząc się do kwestii rodzaju kary, jaką zagrożone jest wykroczenie polegające na uchylaniu się od wymiany dowodu osobistego, informacje te reguluje art. 55 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 z późn. zm.), zgodnie z którym kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo karze grzywny.

Informacje dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych
Zgodnie z § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112 poz. 1182 z późn. zm.), osoba składa osobiście wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz osobiście odbiera wyprodukowany dokument we właściwym organie.

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują udzielania pełnomocnictwa w tym zakresie. Jednakże w przypadku, gdy osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, na podstawie art. 50 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonać określonej czynności w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.

W tym celu należy powiadomić organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego osobie starszej/schorowanej/niepełnosprawnej, iż z uwagi na zły stan zdrowia nie może osobiście złożyć wniosku o wymianę dowodu osobistego i poprosić, aby pracownik organu w miejscu zamieszkania osoby przyjął wniosek o wydanie dowodu osobistego i wydał wyprodukowany dokument.

Wizyta pracownika organu gminy w miejscu zamieszkania osoby starszej, w złym stanie zdrowie, ma na celu jednoznaczne ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie (wymianę) dowodu osobistego.

Jeśli osoba, z uwagi na zły stan zdrowia, nie może podpisać się na wniosku o wydanie dowodu osobistego, pracownik organu gminy przyjmujący wniosek o wydanie tego dokumentu umieszcza adnotację stwierdzającą przyczynę braku podpisu. W takim przypadku w wyprodukowanym dowodzie osobistym w rubryce przeznaczonej na podpis posiadacza dokumentu będzie zamieszczony zapis „podpis niemożliwy” lub rubryka zostanie pusta.

Zły stan zdrowia nie wyklucza możliwości wykonania fotografii do dowodu osobistego. W tym celu należy uprzednio ustalić z fotografem konkretny termin wizyty w miejscu zamieszkania osoby.

Istnieje ponadto możliwość odbioru dowodu osobistego w imieniu osoby starszej i schorowanej, za pośrednictwem opiekuna prawnego, ustanowionego prawomocnym orzeczeniem sądu. Niniejszy dokument należy dostarczyć w tym celu do właściwego organu gminy.

Obywatel

Mieszkania 

Działalność gospodarcza

 1. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
 3. Wpis do działalności gospodarczej

Podatki 

 1. Podatek leśny
 2. Podatek rolny 
 3. Podatek od nieruchomości 
 4. Podatek od środków transportowych

Środowisko

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
 2. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Infrastruktura

 1. Remonty i utrzymanie przystanków autobusowych
 2. Oznakowanie i remonty drog gminnych 

 

Mateusz Matusik
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x