biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8

Aktualności

 
2017-05-12

Konkurs na emblemat promujący Biecz

Konkurs na projekt emblematu promującego Biecz 

1. Organizator:
Organizatorem konkursu na projekt emblematu jest  Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, Młodzieżowa Rada Miejska w Bieczu. Pomysłodawca -Młodzieżowa Rada Miejska w Bieczu.

2. Opis przedmiotu konkursu
Celem konkursu  jest wyłonienie najlepszego projektu emblematu (naklejki) na samochód, motor promującego Biecz – naklejka może mieć format dowolny proponowana wielkość naklejki od min. 8 do max 12 cm.

Tematyka emblematu: emblemat powinien być inspirowany historią Biecza. Emblemat musi nawiązywać do legend historii i zabytków Biecza, powinny się na nim znaleźć najbardziej charakterystyczne obiekty związane z historią i zabytkami Biecza oraz adres internetowy Biecza. Emblemat musi być czytelny i widoczny i w sposób jednoznaczny promować Biecz. Ma być zaproszeniem do odwiedzenia Biecza.

3. Warunki uczestnictwa:

a) Konkurs na projekt emblematu adresowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Biecz.

b) Uczestnikiem konkursu na projekt emblematu mogą być uczniowie, (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1), a w odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie na projekt emblematu jest wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.

c) Zgłoszenie projektu jest bezpłatne

d) Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu na projekt emblematu więcej niż jeden projekt, każdy projekt powinien być dostarczony osobiście, w wersji elektronicznej lub przesłany pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bieczu ul. Rynek 1. 38-340 Biecz na nośniku elektronicznym z dopiskiem „Konkurs na emblemat”

e) Projekt powinien być przedłożony wraz z Kartą Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

f) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na projekt emblematu

4. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu należy przesłać lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2017 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia) do Urzędu Miejskiego w Bieczu, Rynek 1, 38-340 Biecz

5. Sposób oceniania prac konkursowych

a) Wyboru najlepszego projektu emblematu pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu dokona jury powołane przez Organizatora.

 6. Nagrody
Laureat konkursu na projekt emblematu otrzymuje nagrodę rzeczową o wartości  500 zł brutto.

 7. Sposób podania wyników konkursu na projekt emblematu do publicznej wiadomości:

a) Wynik konkursu na projekt emblematu zostanie ogłoszony na stronie www.biecz.pl oraz zamieszczony w zakładce Młodzieżowa Rada Miejska w Bieczu

b) Laureat konkursu na projekt naklejki zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach telefonicznie, e-mailowo lub listownie w terminie 5 dni od dnia zakończenia głosowania.

c) Laureat nagrodzonego projektu otrzyma nagrodę rzeczową  w terminie 7 dni od dnia poinformowania laureata o wynikach konkursu.

8. Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie emblematu:

a) Ogłoszenie konkursu na projekt: 16.03.2017 r.

b) Przyjmowanie prac konkursowych: 05. 05.2017 r. – 15.05.2017r.

c) Ocena jury: 16.05.2017 r. – 22.05.2017 r.

d) Ogłoszenie wyników: 25.05.2017 r.

9. Unieważnienie konkursu na projekt emblematu:
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt emblematu w przypadku:

a) Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa

b) Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu

c) Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

d) Sytuacji niezależnych od Organizatora.

10. Postanowienia końcowe:

a) Przystąpienie do konkursu na projekt emblematu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

b) Przystąpienie do konkursu na projekt emblematu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.

d) Organizator konkursu na projekt emblematu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.

e) Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu na projekt emblematu.

f)  Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

g)  Niniejszy konkurs na projekt i wykonanie emblematu nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 20 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)

11. Kontakt:
Informacje związane z konkursem można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bieczu, ul.Rynek 1, 38-340 Biecz, pok. nr 6, tel: 13 44 711 13, e-mail: anna.bochenek@biecz.pl, www.biecz.pl

zał. Nr 1 do regulaminu - wzór oświadczenia

zał. Nr 2 do regulaminu - karta zgłoszenia udziału w konkursie

Anna Bochenek
 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x